KPP-somatik BAS-rapporter avseende slutenvård och öppenvård.

Publik

Basrapport sluten- och öppenvård som bygger på summerat data och ett begränsat antal variabler. Den ska ses som en rapport som ger en överblick. 

Basrapport slutenvård som bygger på detaljerat data avseende slutenvården.

 Basrapport dagvård som bygger på detajerat data avseende dagvård, enligt DRG-systemet, se info på socialstyrlelsens hemsida. Dagvård är mer resurskrävande öppenvård där DRGgrupperingen styrs av åtgärder.

 Basrapport besök som bygger på summerat data avseende öppenvård som inte är dagvård och poster som inte p g a brister i registrering gått att åsätta en korrekt DRGkod.

Alla rapporterna har en variabel 'Vårdtyp' som är en indelning med hjälp av DRG-systemet. Indelningen är: medicin, kirurgi, skopie och Z-fel  för sluten- och öppenvård, besök och distans för öppenvården.

Basrapporterna slutenvård och dagvård har möjlighet att söka på huvuddiagnoser och åtgärdskoder för info om dessa koder hänvisas till socialstyrelsens hemsida.

Basrapport femårsdata med somatisk, psykiatrisk och primvård med kostnader på en övergripande nivå. Rapporten bygger på summerat data och ger möjlighet att se utveckling på lite längre tidsperiod.

Basrapport femårsdata åtgärdskoder med somatisk och psykiatriskvård som är fokuserad på åtgärdskoder. Syftet att ge möjlighet att se utveckling av de åtgärdskoder som används inom vården, främst kirurgiska och medicinska avseende undersökning och behandling

En vägledning till SKR:s basrapporter  och information kring några variabler.

 

 

Uppdateringsinformation

KPPdatabasen för somatisk vård uppdaterad 2021-11-04 info