KPP-databas psykiatri


För dig med särskild behörighet.

Allmän information

·  KPP-statistik för specialiserad psykiatrisk vård 2018-2020.

·  Användarnamn och lösenord beställs av Mikael Havasi.

·  Information och tips kring hur man gör rapporter i SAS VA>>

·  Information om bastabeller m.m. KPP Psykiatri för den med särskilt behörighet>>

·  Data är summerat. Antal celler motsvarar alltså inte antalet vårdkontakter eller patienter.

Urvalsapplikationer

·  KPP Psykiatri öppen och sluten vård >>

Kostnader och annan statistik för öppen och sluten vård för de sjukhus som ingår i databasen. Statistik per MDC och även per DRG. Uppdelningen per DRG visas endast för de MDC som är vanligt förekommande i databasen.

Det finns flera flikar med liknande statistik, fast från olika infallsvinklar (t.e.x. om man vill se alla landsting för ett specifikt MDC, eller om man vill se alla MDC för ett specifikt landsting).

·  Per patient och diagnos, samt befolkningsrelaterat>>

Kostnader och annan statistik per patient (individ) och diagnosgrupp. Även statistik relaterat till folkmängden. En patient kan endast kan tillhöra en diagnosgrupp. Endast patienter äldre än 18 år ingår i denna urvalsapplikation. Rättspsykiatriska avdelningar och BUP ingår inte här.

Diagnosindelningen har skett på samma sätt som i SKL:s rapporter
KPP Psykiatri 2016 och KPP Psykiatri 2015.

Länk diagnosindelning>>

·  KPP Benchmarking Psykiatri >>

Rapport med jämförelser av KPP-data för psykiatrin till benchmarkingprojektet. Frågor om benchmarkingen besvaras av
Einar Sjölund.


Om data

Antal deltagande regioner är 18 st. (Uppdaterat: 2021-11-04)

Det som skiljer psykiatrins KPP från den somatiska är främst att kostnaden för slutenvårdtillsfällen endast gäller rapporteringsåret (för somatiken gäller den hela vårdtillfället). Dessutom ingår även inneliggande patienter. För vissa mått i databasen har kostnaden räknats om till att gälla hela vårdtillfället, baserat på hur stor andel av vårdtillfället som pågått under rapporteringsåret (olika formel beroende på om hänsyn tagits till permissionsdygn).

Vid tolkningen av en uppgift är det viktigt att beakta hur många vårdkontakter som ligger till grund för uppgiften. Vid få observationer får kostnaden för enskilda vårdkontakter alltför stort genomslag i genomsnittstalen. Skillnader i data från olika landsting kan till viss del bero på olika beräkningsmetoder och fördelningsprinciper i KPP-systemet. Kvaliteten i uppgifter om diagnoser och åtgärder varierar mellan landstingen, vilket kan påverka DRG-grupperingen.

Vårdkontakter med somatisk diagnos som vårdats inom psykiatrin redovisas för att ge en totalbild av verksamheten. Bör ej generaliseras till somatisk vård.

Vårdkontakter med låga kostnader har rensats bort ur databasen:

·  Slutenvården: vårdtillfällen m. totalkostnad under 3 000 SEK, alt kostnad per dag under 1 300 SEK.

·  Öppenvården: besök under 200 SEK/ gruppbesök under 100 kronor.

Ingen trimning eller ytterfallsberäkning har skett.
 


Innehållsansvariga
Mikael Havasi och Jan Sölch
Senast uppdaterad: 2021-11-04